Klachtenprocedure NIA

Klachtenprocedure NIA

Artikel 1: Termen en omschrijvingen

NIA ACADEMIE doet al het mogelijke om het onderwijs op een hoog niveau aan te bieden. Mocht een student zich niettemin toch genoodzaakt zien om een klacht te deponeren – over het onderwijs, docenten of andere aspecten die redelijkerwijs binnen het onderwijsaanbod vallen – dan kent het instituut de volgende klachtenprocedure (vastgesteld 21-09-2020).

Deze regeling omvat de volgende partijen:
a / NIA Academie– aanbieder van interieuronderwijs (hierna: NIA);
b / NIA-directie, bij monde van directeur R. Verhoeven (hierna: verweerder);
c / klager: een (ex-)leerling/deelnemer/student
d / bevoegd gezag: de klachtencommissie, voorzitter dhr. drs. H. van der Hart;  
e / klacht: bezwaar over volgens klager (nagelaten) gedragingen, beloften en beslissingen van verweerder.

Artikel 2: Klacht indienen

1. Een klager die een probleem met (een docent van) NIA ervaart, legt de klacht per e-mail voor aan de directie van NIA: directie@nia-academie.nl.  
2. In het schrijven dienen de volgende zaken duidelijk te worden opgenomen:
a / De NAW-gegevens van de klager;
b / de cursustitel en het cursusnummer;
c / een heldere en korte omschrijving van de klacht, met vermelding van alle aantoonbare feiten, data, getuigenverklaringen en eventuele op de klacht betrekking hebbende stukken als attachment (in pdf);
d / de dagtekening.
3. Na ontvangst van de e-mail inclusief eventuele stukken, stuurt de directie binnen 5 dagen een ontvangstbevestiging. 
4. De directie bekijkt of de klacht in behandeling wordt genomen.
a / Wanneer de klacht niet in behandeling wordt genomen, stuurt de directie hierover binnen 5 dagen via e-mail bericht naar de klager met de uitleg waarom de klacht niet in behandeling wordt genomen.
b / Wanneer de klacht wél in behandeling wordt genomen, stuurt de directie hierover binnen 5 dagen via e-mail bericht naar de klager. 
5. De directie van NIA maakt een dossier aan en streeft ernaar om binnen 3 weken, na de bevestiging dat de klacht in behandelng wordt genomen, en voorstel voor een oplossing aan te bieden. 
6. Als beide partijen hierop tot overeenstemming komen, wordt:
a / De overeenkomst schriftelijk vastgelegd;
b / de klacht als afgehandeld beschouwd;
c / het dossier gesloten. 
7. Als beide partijen niet tot overeenstemming komen stuurt de NIA-directie een e-mailbericht met deze constatering.

Artikel 3: Klachtencommissie

1. Wanneer de klager het niet eens is met het besluit van de directie dat de klacht niet in behandeling wordt genomen of als de klager zich niet kan verenigen met het voorstel van de NIA-directie dan kan de klager de klacht voorleggen aan het bevoegd gezag in de vorm van een bezwaarschrift met toelichting. Het indienen van het bezwaarschrift kan tot 2 weken nadat de klager de e-mail heeft ontvangen met bericht dat de klacht niet ontvankelijk is verklaard of het e-mailbericht met de constatering dat beide partijen niet tot overeenstemming zijn gekomen. 
2. Het besluit van de klager om de klachtencommissie in te schakelen, dient op bovenvermeld e-mailadres aan de NIA-directie te worden doorgegeven. NIA stuurt binnen 5 dagen een bevestiging van ontvangst aan de klager. Een kopie van het bezwaarschrift met toelichting wordt door de directie van NIA opgenomen in het dossier.
3. Het bezwaarschrift met toelichting, en indien van toepassing aanvullende stukken, dient door de klager aangetekend te worden verzonden en te zijn gericht aan de voorzitter van de klachtencommissie: de heer drs. H. van der Hart, Rapenburgerstraat 258, 1011 MN Amsterdam. De voorzitter stuurt binnen 5 dagen, via een e-mailbericht, een bevestiging van ontvangst van het bezwaarschrift. 
4. NIA stelt binnen 2 weken na ontvangst van het bezwaarschrift met toelichting een verweer op en doet deze toekomen aan de voorzitter van de klachtencommissie; de klager ontvangt hiervan een schriftelijke kopie.
5. Binnen 3 weken na ontvangst van het verweer van NIA volgt uitspraak door de voorzitter van de klachtencommissie; deze is bindend voor NIA.
6. De kosten voor het voorleggen van de klacht aan de klachtencommissie zijn voor beide partijen, zowel NIA als klager, elk een bedrag van € 250,- per geschil.

Artikel 4: Termijnen

Bezwaarschriften moeten binnen vastgestelde termijnen zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, stellen partijen elkaar hiervan binnen 2 weken na ontvangst van de klacht respectievelijk het verweer in kennis. 

Als termijnen worden gerekend:
a / Versturen ontvangstbevestiging van het bezwaarschrift door voorzitter van de klachtencommissie binnen 5 dagen;
b / verzending verweer naar de voorzitter van de klachtencommissie door NIA binnen 2 weken na ontvangst van het bezwaarschrift.
c / doen van een bindende uitspraak door de klachtencommissie binnen 3 weken na ontvangst verweer NIA. 

 

Artikel 5: Vertrouwelijkheid

Een klacht zal altijd vertrouwelijk, d.w.z. niet gedeeld met derden, worden behandeld.

 

Artikel 6: Bewaartermijn

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en minimaal drie jaar bewaard door NIA.